The next Worship @ PLC only, 14th Aug is on

- .

plc church

The next Worship - 21st Aug @ Gordon is on

- .

Morning worship @ Gordon